Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.nepon.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost NEPON, s.r.o., IČO 255 09 268. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

I. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
4. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
6. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.nepon.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

II. Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné
1. Veškeré zboží bude expedováno v souladu s expediční lhůtou, která je uvedena v objednávce, a to konkrétně ve třetím kroku "doprava". V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího.
2. Přepravné se mění v závislosti na povaze zboží a na zákazníkem vybraném druhu dopravce.
3. Platební podmínky a popis jednotlivých druhů plateb je specifikován při objednávce daného zboží.

III. Záruční a reklamační podmínky - rozsah, podmínky a způsob uplatnění práva z vadného plnění ust. § 13 ZOS.

Při zakoupení vadného zboží lze vždy od kupní smlouvy odstoupit a to písemně, nebo e-mailem. Při odstoupení od kupní smlouvy kupující zboží vrátí společnosti NEPON, s.r.o. tak, jak mu byla doručena. Celá zaplacená částka bude převedena bez zbytečného odkladu, nejčastěji do tří pracovních dní, na účet kupujícího, nebo vyplacen v hotovosti při předání zboží osobně v sídle firmy NEPON, s.r.o. Nemochovice 99.

IV. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

1. Spotřebitel má právo podle § 1832 odst. 1 NOZ odstoupit od smlouvy. Společnost NEPON, s.r.o. vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od zákazníka na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Pokud se tak spotřebitel rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, poslat zpět v uvedené lhůtě.

2. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:
a. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

b. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

V. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny
1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
a. zboží se již nevyrábí nebo nedodává
b. výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
c. vystavená cena zboží je chybná (z důvodu chyby při hromadném zpracování dat apod.) V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.
2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

VI. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

VII. Zpracování osobních údajů

Za účelem realizace kupní smlouvy bude prodávající zpracovávat nezbytné osobní údaje kupujícího dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a způsobem uvedeným v Prohlášení o ochraně soukromí, které je neoddělitelnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek.

VIII. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, platí namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení takové ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost nebo účinnost ostatních ustanovení.

Prodávající je oprávněn prodej zboží v internetovém obchodě prodávajícího kdykoli ukončit; takovým ukončením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran z uzavřených kupních smluv.
Kupující není oprávněn používat webové stránky internetového obchodu prodávajícího způsobem, jež by mohl mít negativní vliv na provoz internetového obchodu prodávajícího. Kupující užívá webové stránky internetového obchodu prodávajícího na vlastní riziko a bere na vědomí, že fotografie zboží jsou pouze ilustrativní. Kupující bere na vědomí, že fotografie zboží jsou předmětem příslušných práv prodávajícího, případně jiných osob, z duševního vlastnictví; kupující se zavazuje zdržet se nedovolených zásahů do takových práv. Forma prodeje-platby: objednané nebo vybrané zboží lze odebrat osobně ve velkoobchodním skladě: NEPON, s.r.o. Nemochovice.  Zboží zasíláme prostřednictvím České pošty a Zásilkovny s.r.o., je možný také osobní odběr ve Slavkově u Brna a ve Vyškově.

Osobní odběr na adrese: Československé armády 699, Slavkov u Brna: ZDARMA!

Osobní odběr na adrese: Masarykovo nám. 10, Vyškov: ZDARMA!

Zásilkovna - dodání na pobočku Zásilkovny při platbě předem: 89 Kč

Zásilkovna - dodání na pobočku Zásilkovny při platbě dobírkou: 149 Kč.

Doporučený balík Českou poštou při platbě předem: 120 Kč

Doporučený balík Českou poštou při platbě dobírkou 180,- Kč.

Zboží lze objednat také telefonicky na mobil +420 728 249 222, nebo e-mailem na adresu: t.belehradek@email.cz

IX. Reklamační řád - Internetový obchod

Záruční a reklamační podmínky - rozsah, podmínky a způsob uplatnění práva z vadného plnění ust. § 13 ZOS.

Při zakoupení vadného zboží lze po dobu 24 měsíců od kupní smlouvy odstoupit a to písemně, nebo e-mailem. Při odstoupení od kupní smlouvy kupující zboží vrátí společnosti NEPON, s.r.o. tak, jak mu byla doručena. Celá zaplacená částka bude převedena bez zbytečného odkladu, nejčastěji do tří pracovních dní, na účet kupujícího, nebo vyplacena v hotovosti při předání zboží osobně v sídle firmy NEPON, s.r.o. Nemochovice 99.

1. V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců prodávajícího je kupující povinen zboží zkontrolovat, zda nevykazuje vady způsobené přepravou.
2. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.
3. Je-li zboží doručováno na zadanou adresu smluvním přepravcem, je kupující povinen překontrolovat dodané zboží ihned po jeho převzetí od osoby provádějící doručení a zjevné vady zboží a nekompletnost dodávky ( rozdíl mezi fakturou a dodaným zbožím) je povinen reklamovat u prodávajícího ihned, nejpozději následující den po převzetí zboží. Pozdější reklamace zjevných vad zboží a nekompletnost dodávky ( rozdíl mezi fakturou a dodaným zbožím) nebudou prodávajícím ani přepravcem uznány.
4. V případě přepravní škody uchovejte obal v němž je zboží přepravováno pro případnou fotodokumentaci.
5. Při osobním odběru zboží je kupující povinen překontrolovat zboží při jeho převzetí a zjevné vady je povinen ihned uplatnit u prodávajícího. Zjevné vady zboží uplatněné u prodávajícího později nebudou prodávajícím uznány.
6. Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem.
7. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese : NEPON, s.r.o. , výroba ponožek , PSČ 683 33, Nemochovice 99,
nebo na e-mailové adrese: t.belehradek@email.cz. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla.
8. Obratem po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, autorizovaný servis apod.).
9. Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující byl schopen předložit daňový doklad - fakturu - záruční list. Zboží zaslané na reklamaci musí být čisté.
10. V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu, je zákazník povinen buď zboží zabalit do originálního obalu nebo na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.
11. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.
12. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

X. Závěrečná ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny www.nepon.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.